پروژه های ترجمه انگلیسیتمامی دسته بندی ها

ترجمه مقاله در خصوص نوآوری ترجمه انگلیسی 1 250,000
ترجمه متن 7372 کلمه ای ترجمه انگلیسی 0 250,000
مقاله ترجمه شده در حوزه سلامت ترجمه انگلیسی 4 1,000,000