پیشنهاد های پروژه تیزر تبلیغاتی برای معرفی سایت


مبلغ کل : 10000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/15

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 60000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/28

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :