پیشنهاد های پروژه تولید محتوی برای تلگرام و اینستاگرام

مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/10

پروژه های موفق این پیمانکار : 4   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 500000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/19

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :