پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله 11 صفحه ای

مبلغ کل : 125000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/24

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 124000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 8   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 125000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 180000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :

مبلغ کل : 55000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 90000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/07

پروژه های موفق این پیمانکار : 6   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :