پیشنهاد های پروژه ترجمه The Theory and Measurement of Tax Incidence

مبلغ کل : 65000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/18

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :