پیشنهاد های پروژه 30 صفحه ترجمه روانشناسی

مبلغ کل : 3000000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 90تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/18

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 250000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/21

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :